Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

MIJNOPPASHOND.NL

Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en het gebruik van het platform “mijnoppashond.nl”, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via dit platform of dienst aan u worden geleverd. Dit geldt voor zowel hondeneigenaar als hondenoppasser.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

Internetplatform

 1. nl biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen hondeneigenaren en oppasaanbieders faciliteert.
 2. nl heeft de inhoud van dit platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er staat ook informatie op de site die afkomstig is van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Mijnoppashond.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste informatie en/of advertenties van derden geen enkele verantwoordelijkheid.

Betaalwijze

 1. Als u lid wordt van het platform, ontvangt u een ideal-link om het inschrijfgeld te voldoen. Door lid te worden van het platform machtigt u Mijnoppashond.nl om de abonnementskosten automatisch te incasseren.
 2. Abonnementskosten worden per 3 maanden geïncasseerd op de 1ste van de maand.
 3. nl behoudt zich het recht voor om bij storneren van de betaling de stornokosten in rekening te brengen.

Indexering

 1. nl is gerechtigd de geldende prijzen eenmaal per jaar aan te passen, gelijk aan het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Duur en opzegging

 1. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt 1 jaar. Daarna is het lidmaatschap per 3 maanden opzegbaar, waarbij de opzegging uiterlijk één maand voor de opvolgende periode van 3 maanden dient te gebeuren.
 2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een email naar info@mijnoppashond.nl. 

Gegevens

 1. Indien u gebruik wenst te maken van deze dienst, zult u er zelf zorg voor moeten dragen dat uw gegevens -waaronder uw e-mailadres, naam, woonplaats- volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u de persoon bent die u stelt te zijn en dat u bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.
 2. De gegevens die u invult bij uw profiel komen op het Mijnoppashond.nl platform te staan, zodat dit doorzoekbaar is voor de leden van het platform.
 3. nl respecteert ieders privacy en zal gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan dit platform. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van de wet.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles dat samenhangt met de dienst, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij Mijnoppashond.nl, voor zover voornoemde materialen/informatie door Mijnoppashond.nl zijn/is gemaakt en geplaatst.

Aansprakelijkheid

 1. nl stelt zich tot doel om via haar platform op internet vraag en aanbod betreffende de opvang van honden bij elkaar te brengen. Mijnoppashond.nl is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen hondenoppas.
 2. nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde honden en hun eigenaren en/of de hondenoppassers en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.
 3. Het contact maken en onderhouden met een hondenoppasser of hondeneigenaar is geheel op eigen risico en initiatief.
 4. De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw hond(en) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Mijnoppashond.nl is niet aansprakelijk voor (materiele en/of immateriële en/of gevolg-) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een hondenoppasser of hondeneigenaar niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar: info@mijnoppashond.nl .
 5. nl kan niet garanderen dat haar diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat het online platform altijd foutloos functioneert. 

Aansprakelijkheid hondeneigenaren

 1. Hondeneigenaren zijn zich ervan bewust dat zij conform de wet –artikel 6:179 BW- onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun hond(en) tijdens het oppassen, ook als hun hond(en) zonder hun bij de oppas is/zijn.
 2. Hondeneigenaren beschikken over een WA-verzekering voor henzelf die ook van toepassing is op hun hond.
 3. Hondeneigenaren vrijwaren Mijnoppashond.nl voor alle aansprakelijkheden en zullen Mijnoppashond.nl niet aanspreken voor schade die voortvloeit uit het verblijf van de hond bij de oppas.
 4. De hondenoppas vrijwaart Mijnoppashond.nl voor alle aansprakelijkheden en zullen Mijnoppashond.nl niet aanspreken voor schade die voortvloeit uit het oppassen op een hond.

Uitsluiting

 1. nl is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot het platform te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.
 2. nl is gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor u uit het gebruik van dit platform en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.
 3. nl behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen. Mijnoppashond.nl behoudt zich het recht voor om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van redenen. Dit platform is alleen bedoeld voor het contact tussen hondeneigenaren en hondenoppassers.
 4. Om op te passen moet je 18 jaar of ouder zijn. Voor het gebruik van deze dienst geldt daarom een minimumleeftijd van 18 jaar.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart Mijnoppashond.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en/of derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van ons platform en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van dit platform.
 2. nl wijst iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van het platform af. Mijnoppashond.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Mijnoppashond.nl., tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mijnoppashond.nl. In dat geval is de aansprakelijkheid van Mijnoppashond.nl beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het gebruik van Mijnoppashond.nl met een maximum van € 250,-

Overmacht

 1. nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedsfeer van Mijnoppashond.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaand uit telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Klachten en wensen

 1. Gebruikers van het platform kunnen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Mijnoppashond.nl indienen via een e-mail naar info@mijnoppashond.nl.

Misbruik

 1. Onder misbruik verstaan wij het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen wordt geschonden zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van hondenoppas, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is.
 2. nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.
 3. nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete en € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Mijnoppashond.nl het recht om nadere (rechts)maatregelen tegen de gebruiker te nemen en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Mijnoppashond.nl aangepast worden. We adviseren dan ook deze algemene voorwaarden regelmatig te belijken.